Menu

Medlemsvalgmøder 2020, fodbold

image
05. august 2020 kl. 16:22
Der indkaldes til medlemsvalgmøder i Randers Freja Fodbold, jf. lovenes § 9, stk. 6.3 og stk. 7, onsdag den 26.8.2020 i klubhuset ved Cepheus Park Randers.

I lige år kan hver af følgende medlemsgrupper på selvstændige medlemsvalgmøder vælge et bestyrelsesmedlem for to år:

  • Medlemmer med begrænset stemmeret på generalforsamlingen jf. § 11, stk. 12.
    Henrik Libach er p.t. valgt.
  • Medlemmer under 18 år uden begrænset stem­meret på generalforsamlingen jf. § 11, stk. 12.
    Posten er vakant.

Mødet for gruppe a) afholdes kl. 17.30.

Mødet for gruppe b) afholdes kl. 18.00.

Dagsorden ved alle medlemsvalgmøder er:

  1. Bestyrelsens valg af dirigent, som skal kunne anses for upartisk.
  2. Bestyrelsens orientering.
  3. Valg til bestyrelsen.
  4. Eventuelt.

Tilmelding til medlemsvalgmøderne skal ske skriftligt senest den 22.8.2020 til randersfreja@randersfreja.dk med angivelse af hvilket valgmøde, man tilmelder sig.

Deltagelse er ikke mulig, hvis man ikke er tilmeldt.

Fra Frejas hjemmeside

Generalforsamling og medlemsvalgmøder, jf. lovenes § 9 og 11:

Medlemmer over 18 år har tale- og stemmeret, dog kun efter tre måneders medlemskab.

Dokumenteret forældremyndighedshaver eller dokumenteret værge for kontingentbetalende medlem under 18 år har tale- og stemmeret i selskab med medlemmet, der skal have været medlem af afdelingen i mindst tre måneder.

Der stilles ikke krav om formelt medlemskab af foreningen til trænere og ledere, der nyder medlemsrettigheder, dog undtaget deltagelse på generalforsamlinger og medlemsvalgmøder.

En sådan kræver betalt medlemskab.

Lovenes § 11, stk. 12:

Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse, og hver person kan kun afgive én stemme.

For Freja Fodbold:

Medlemmer, der har indgået eller indenfor de seneste tre måneder før afdelingsgeneralforsamlingen har haft direktionsansættelse eller lønbaseret spillerkontraktlig ansættelsesaftale, fuldtids-, deltids- eller amatøraftale, med Randers FC A/S, CVR 83940816, der administrerer Randers Freja Fodbolds udlånte tilladelse til at drive kontraktfodbold, har ikke stemmeret på afdelings­gene­ralforsamlingen i generalforsam­lings­spørgsmål, der ved­rører forholdet mellem afdelingen/klubben og Randers FC A/S, herunder valg til afdelingsbestyrelsen, i hvilken disse medlemmer ikke kan indvælges på selve general­for­samlingen.

Noter:

a) Medlemmer under 18 år sikres i fodboldafdelingen også demokratisk indflydelse gennem direkte valg af bestyrelsesmedlem på medlemsvalgmøde.

b) Medlemmer, der som følge af habilitetsregler, har begrænset stemmeret på fodboldafdelingsgeneralforsamlingen, kan vælge gruppespecifikt afdelingsbestyrelsesmedlem direkte på et medlemsvalgmøde, se § 9 stk. 4.